PROIECTUL UNEI ENCICLOPEDII ROMÂNEȘTI

A FILOSOFIEI  (ON LINE) – ROPHIE

 

 

 

Viorel Guliciuc

 

 

 

 

            1. Într-o lume a informației electronice invadante, prezența unei culturi naționale în spațiul literaturii electronice este contraponderea necesară a unora dintre efectele negative ale globalizării.

            Identitatea culturală și spirituală se promovează și se păstrează, astăzi, tot mai mult, folosind noile oportu-nități ale societății tehnologiei informației.

            În țările dezvoltate, acest lucru s-a înțeles de mai bine de un deceniu. Apariția și dezvoltarea Internetului a permis adaptarea posibilităților sale la specificul unei discipline sau alteia și astfel a permis nu numai mai simpla și mai accesibila circulație a informației de specialitate, ci și promovarea unor concepții și a unor perspective culturale specifice.

            Treptat, s-a constatat că problema cea mai importantă a zilelor noastre nu mai este aceea a accesului la informație, ci aceea a gestionării informațiilor. De aceea, s-ar putea pe bună dreptate spune că trăim în cea mai filosofică dintre epoci.

            Apariția și multiplicarea resurselor filosofice pe Internet a ajuns să privilegieze anumite perspective culturale (cele de limbă engleză americană) și să le transforme, treptat, într-un adevărat referențial al cerce-tării științifice din domeniul filosofiei.

            În fața unei asemenea provocări, foarte repede, marile culturi ale lumii au înțeles să reacționeze prin construirea unor rețele ale informației științifice (electro-nice) alternative și complementare la cele de limbă en-gleză, în încercarea de a-și păstra și promova propria identitate culturală filosofică.

 

            2. Filosofia românească este departe de a se încadra bine în acest ansamblu de curente și tendințe înnoitoare în cercetarea științifică, organizarea și gestio-narea informației sau în învățământul filosofic etc. pe care le aduce cu sine informatizarea crescândă a societății contemporane.

            Oricine poate constata acest lucru, dacă apelează la marile motoare și meta-motoare de căutare a informați-ei online. Cele câteva informații despre învățământul superior filosofic românesc sau prezența revistei filosofice Krisis (de la Universitatea București) nu sunt în măsură să anuleze precaritatea prezenței gândului filosofic românesc pe Internet.

            Pauperitatea resurselor filosofice românești pe Internet ne așează dintr-o dată și fără iluzii în condiția unei culturi secunde, inaptă să își promoveze valorile și incapabilă de o reacție adecvată și unitară la tendințele nivelatoare (și de aceea periculoase) ale invaziei infor-mației filosofice de inspirație și expresie anglo-saxonă.

 

            3. În acest context, filosofia românească are neapărată nevoie de o strategie agresivă de creștere a prezenței sale pe Internet.

            De aceea, Catedra de Filosofie, Pedagogie și Științe Socio-Umane, împreună cu Colegiul Universitar de Institutori, din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” – Suceava, au inițiat proiectul ROPHE – Romanian (Philosophical) Portal on Higher Education, conceput ca o agora electronică a informației filosofice și umaniste în sens larg, menită să pună în legătură diversele instanțe comunicaționale din domeniu.

            Proiectul cuprinde, deocamdată, 4 componente (sub-proiecte): o enciclopedie românească a filosofiei și 3 reviste de filosofie.

            Enciclopedia românească a filosofiei – ROPHIE Romanian Philosophical Internet Encyclopedia (www.rophie.usv.ro) – este o sursă de informații compozită, având, în structura sa, o componentă pur informativă (un ghid), una referențială (un dicționar) și una formativă (o enciclopedie).

            Cele 3 reviste de specialitate

            – ROPHIR Romanian Philosophical Internet Review (www.rophir.usv.ro),

            – ROSLIR Romanian Semio-Logical Internet Review (www.roslir.usv.ro) și

            – ROCSIR Romanian Cultural Studies Internet Review (www.rocsir.usv.ro)

vizează filosofia (largo sensu), semio-logica și, respectiv, cultura filosofică (largo sensu).

            Conceptul de "portal filosofic românesc" – pornind de la care este construit ansamblul de site-uri amintit – este, însă, deschis și găzduirii altor reviste românești de specialitate, (în măsura în care acest lucru se va dori).

            Toate sub-proiectele au, în titlurile lor și în adresele lor electronice, combinația RO și/sau termenul Romanian, pentru a se putea mai repede impune motoarelor de căutare. De asemenea, toate sunt înregistrate ca publicații oficiale și au deci un cod ISSN.

 

            4. ROPHIE (Romanian Philosophical Internet Encyclopedia) - ISSN: 1582-0513 – este proiectul primei Enciclopedii Românești de Filosofie pe Internet. El nu urmărește numai promovarea filosofiei românești pe web, ci și promovarea unei perspective românești asupra filo-sofiei, în spațiul publicațiilor electronice de specialitate.

            Pe de altă parte, ROPHIE își propune să le ofere  studenților românide la specializările filosofice, precum și absolvenților învățământului filosofic din țara noastră o viziune românească unitară asupra filosofiei în sens larg. În aceste condiții, nivelul ei va fi, în final, unul mai puțin pretențios decât acela al celebrelor publicații electronice de referință din domeniul filosofiei Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu) sau Internet Encyclopedia of Philosophy (http://www.utm.edu/research/iep).

            ROPHIE este concepută în ediție trilingvă, Română-Engleză-Franceză, din necesitatea de a face mai lesne accesibil, pentru vorbitorii/cunoscătorii a două dintre cele mai importante limbi de circulație internațională (Engleza și Franceza), gândul filosofic românesc. De aceea, autorilor din România li se cere prezentarea propunerilor lor de articole, simultan, atât în limba Română, cât și în limba Engleză și în limba Franceză. În același timp, este important de reținut faptul că ea este, astfel, deschisă și filosofilor străini care doresc să contribuie cu articole la constituirea sa, întrucât, propunerile lor (acceptate) vor fi automat traduse și în limba Română.

            Nevoia de a asigura prestigiul profesional a făcut ca bordul Enciclopediei să fie unul internațional și deschis permanent cooptării unor noi cercetători prestigioși, din țară și din străinătate.

            Situația este similară și în ceea ce privește cele 3 reviste electronice de specialitate.

           

            Construcția, ca atare, a ROPHIE este una etapizată.  Ea   include :

 

            1) primul ghid românesc al resurselor filosofice disponibile pe Internet.

            El se adăugă celor câteva surse de referință existente deja în spațiul informației filosofice electronice, cum sunt :            

            - (http://www.earlham.edu/~peters/philinks.htm), Guide to Philosophy on the Internet, al lui Peter Suber;

            - (http://www.knuten.liu.se/~bjoch509), Bjorn Guide to Philosophy,  al lui Björn Christensson;

            - (http://www.philosophypages.com/sy.htm);  Philosophy Study Guide

            - (http://www.erraticimpact.com) Erratic Impact’s Philosophy Research Base etc.

            La această oră, baza noastrã de date are peste 50.000 link-uri și este în creștere! 

            Unele dintre resursele Ghidului sunt deja dispo-nibile on  line.

           

            2) primul dicționar românesc online de filosofie. Articolele alcătuitoare (revizuite, dezvoltate etc.) vor fi folosite pentru a demara faza a III-a, aceea a elaborării Enciclopediei propriu-zise.

            Estimăm că până la sfârșitul anului 2002, dicțio-narul va fi realizat.

 

            3) prima enciclopedie filosofică românească  online. Secțiunea cuprinzând articolele enciclopediei este, pentru unele dintre ele, deja în faza de constructie. Cum, însă, o enciclopedie (și cu atât mai mult una filosofică !) este, de regulă, o operă colectivă, așteptăm mereu, cu speranță, propuneri de colaborare, la adresa electronică : guliciuc@cte.usv.ro

 

            Vizualizarea proiectului ROPHIE poate fi făcută la adresa: http://www.rophie.usv.ro